USIC, Inc.

           www.usichem.us

7460-7462 Lorge Circle · Huntington Beach, CA 92647
Tel. : 562-529-5518 · Fax : 562-529-8341
Efax : 1-888-410-4522 · Email : info@usichem.us

Office Hours : Monday through Friday · 9:00 AM - 3:00 PM
        Online : 24 hours/day · 7 days/week · 365 days/year


Chúng tôi nghỉ 4 ngày lễ trong năm :
  1. Independence Day (Ngày Độc Lập);
  2. Labor Day (Lễ Lao Động);
  3. Thanksgiving Day (Lễ Tạ Ơn); và
  4. Christmas Day (Lễ Giáng Sinh).
  5. Truck Loads